Εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού ‘Εσωτερική Οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φραγκίστας’

0
1642

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων, συνήλθε Στο Κερασοχώρι την περασμένη Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017. Ένα από τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν και η Αποδοχή ή μη πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, προϋπολογισμού 104.000,00€ με ΦΠΑ, καθώς και η επιλογή του τρόπου εκτέλεσης του με ανοικτό διαγωνισμό.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με το Πρακτικό II, αφού προέβη σε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχό τους, διαπίστωσε την πληρότητα τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον κ. Σιακαβέλλα Φίλιππο ου έκανε και τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, κατακυρώνει τον διαγωνισμό ανακηρύσσοντας οριστικό ανάδοχο του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 104.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, τον κ. Σιακαβέλλα Φίλιππο, ο οποίος προσέφερε μέσο ποσοστό πενήντα δύο και δεκαπέντε τοις εκατό (52,15%).