Την περασμένη εβδομάδα στη Λαμία, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Μπακογιάννης υπέγραψε σύμβαση με τον ανάδοχο ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.-ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε., για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΡΑΣΟΒΟ- ΚΡΕΝΤΗ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ» προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάθεσης πάρθηκε αφού στο διαγωνισμό του έργου η ανάδοχος εταιρεία έκανε την πιο συμφέρουσα προσφορά. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη ε.ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ 92.433,18 Ευρώ

Απρόβλεπτα 13.864,98 Ευρώ

Αναθεώρηση 153,45 Ευρώ

Μερικό Σύνολο 106.451,61 Ευρώ

Δαπάνη ΦΠΑ 24% 25.548,39 Ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 132.000,00 Ευρώ

Δοθείσα Μέση έκπτωση 12,00%

Η ε.ε. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α.-ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. , αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

Στον ανάδοχο θα επιβληθούν οι ποινικές ρήτρες για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ . Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα (12) μήνες ή τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ566 της Π.Ε. Ευρυτανίας και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές κλπ, όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.