Νέες οργανικές θέσεις για τον Δήμο Καρπενησίου

0
6738

Το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης του τομέα καθαριότητας αντιμετωπίζουν και οι δύο Δήμοι της Ευρυτανίας. Ζητούν μόνιμες θέσεις οδηγών, χειριστών μηχανημάτων αλλά και εργατών καθαριότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών, προσπαθώντας ταυτόχρονα να λύσουν και το ζήτημα των απολύσεων των ήδη συμβασιούχων καθαριότητας.

 

5 κενές θέσεις και στο Καρπενήσι

Με άξονα την καθαριότητα και την ανακύκλωση ο προγραμματισμός προσλήψεων του Δήμου Καρπενησίου

   Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου αποφάσισε τον προγραμματισμό των προσλήψεων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2017. Με την κάλυψη των παραπάνω θέσεων ο Δήμος Καρπενησίου θα δύναται να παρέχει με ίδια μέσα Υπηρεσίες Ανακύκλωσης και όχι το σύνολο των Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου.

 


Ο Ευρυτανικός Παλμός επικοινώνησε με την Γενική Γραμματέα του Δήμου Καρπενησίου, κα Χορμόβα, για τις νέες θέσεις εργασίας που ψήφισε ο Δήμος Καρπενησίου, προκειμένου να καλυφθούν κάποιες από τις ανάγκες σε προσωπικό του τομέα καθαριότητας του Δήμου ή αν πρόκειται για προσπάθεια επαναπρόσληψης των ήδη συμβασιούχων καθαριότητας που απειλούνται μα απόλυση.

Η κα Χορμόβα μας ξεκαθάρισε ότι οι θέσεις είναι ανοιχτές για όλους όμως προβάδισμα επιλογής έχουν οι ήδη συμβασιούχοι στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Καρπενησίου, οι οποίοι έχουν 17 μόρια ανά μήνα. Επιπλέον τόνισε ότι περιμένουν την έγκριση του ΑΣΕΠ για την παράταση των συμβάσεων. Στόχος, βέβαια, του Δήμου Καρπενησίου είναι η μονιμοποίηση των θέσεων αυτών. Τέλος, όσον αφορά στο ερώτημά μας αν επαρκούν οι θέσεις αυτές, υπογράμμισε ότι δεν επαρκούν, όμως αυτά είναι τα οικονομικά όρια τα Δήμου και τα εξάντλησαν.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καρπενησίου, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό, τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος  50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου που τροποποιήθηκε το 2017, την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπενησίου έτους 2017 αλλά και τη βεβαίωση της Διεύθυνσης προσωπικού ότι οι προκυρησσόμενες θέσεις είναι κενές, έκαναν πρόταση για προσλήψεις προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους ΚΑΕ 20.6011, 20.6051 και 25.6011, 25.6051 τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Η Γενική Γραμματέας του Δήμου Καρπενησίου, κα Χορμόβα, εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής:

Στο Δήμο Καρπενησίου κατόπιν των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.4429/2016 και της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετική με την Παράταση συμβάσεων προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας, με την οποία δόθηκαν διευκρινήσεις για την περίπτωση αυτή και μεταξύ άλλων αναφέρεται «.. Με την εν λόγω ρύθμιση καθορίζονται οι περιπτώσεις παράτασης των συμβάσεων του προσωπικού που συνεισφέρει υπό τη ευρεία έννοια στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του τομέα καθαριότητας, όπως πχ οι οδηγοί και συνοδοί απορριμματοφόρων, οι χειριστές μηχανημάτων έργου που συνεισφέρουν στον τομέα καθαριότητας, οι απασχολούμενοι στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού κλπ χωρίς να αποτελεί αποκλειστικό κριτήριο για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις η ονομασία της ειδικότητας που κατέχουν και ανεξαρτήτως της οργανικής μονάδας στην οποία αυτοί είχαν τοποθετηθεί, αλλά με βάση το λειτουργικό κριτήριο της εν τοις πράγμασι συνεισφοράς στον τομέα αυτό και των καθηκόντων που αυτοί ασκούσαν ή ασκούν», έχει γίνει παράταση μέχρι 31.12.2017 συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)(5) εργαζομένων και συγκεκριμένα:

ενός (1) ΔΕ Οδηγού απορριμματοφόρου αυτοκινήτου καθαριότητας (ανακύκλωσης)

ενός (1) Εργάτη Καθαριότητας

ενός (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγου για το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού και

δυο (2) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου για την υπηρεσία Ύδρευσης, Αποχέτευσης.

Οι συμβασιούχοι με τις προαναφερόμενες ειδικότητες είχαν προσληφθεί κατόπιν ανακοινώσεων πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ με έγκριση του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα: ΣΟΧ 2/16139/16.10.2015 και ΣΟΧ 3/17639/6.11.2015 και η σχέση εργασίας λύθηκε από 1/7/2017 με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσχέρεια στη λειτουργία του αντίστοιχου τομέα του Δήμου Καρπενησίου. Κατόπιν των παραπάνω πρέπει οι θέσεις των ειδικοτήτων που έγινε παράταση των ΙΔΟΧ συμβάσεών τους να πληρωθούν με θέσεις μόνιμου προσωπικού και δεδομένου ότι υπάρχουν στον ΟΕΥ του Δήμου Καρπενησίου κενές θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων».

Οι θέσεις στο Δήμο Καρπενησίου

Στον κλάδο ΔΕ

ΔΕ Ηλεκτρολόγων –αριθμός θέσεων (1)-κενές θέσεις (1)

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων-αριθμός θέσεων (4) –κενές θέσεις (2)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου-αριθμός θέσεων (2) – κενές θέσεις (2)

Στον κλάδο ΥΕ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας –Αριθμός θέσεων (4) – κενές θέσεις (4)

Κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως εξής:

  1. Έναν (1) Ηλεκτρολόγο ΔΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας –Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
  2. Δύο (2) Χειριστές μηχανημάτων Έργου ΔΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου.
  3. Έναν (1) Εργάτη Καθαριότητας ΥΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας (Ανακύκλωση) του Δήμου.
  4. Έναν (1) Οδηγό Απορριμματοφόρου ΔΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας (Ανακύκλωση) του Δήμου.