Νέες οργανικές θέσεις για τον Δήμο Αγράφων

0
4420

Το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης του τομέα καθαριότητας αντιμετωπίζουν και οι δύο Δήμοι της Ευρυτανίας. Ζητούν μόνιμες θέσεις οδηγών, χειριστών μηχανημάτων αλλά και εργατών καθαριότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών, προσπαθώντας ταυτόχρονα να λύσουν και το ζήτημα των απολύσεων των ήδη συμβασιούχων καθαριότητας.

5 μόνιμες θέσεις ζητά ο Δήμος Αγράφων

Σε χειριστές και εργάτες οι μεγαλύτερες ελλείψεις


Πρόκειται για μόνιμες θέσεις στον τομέα καθαριότητας όπου οι ελλείψεις είναι πολύ μεγάλες, ιδιαίτερα στους χειριστές μηχανημάτων. Στην πραγματικότητα, υπάρχει μόνο ένας μόνιμος χειριστής ενώ τα μηχανήματα είναι 7. Ουσιαστικά, μιλάμε για μια προσπάθεια κάλυψης των τεράστιων αναγκών του δυσπρόσιτου Δήμου Αγράφων αλλά και την προσπάθεια ‘διάσωσης’ των συμβασιούχων καθαριότητας που θα απολυθούν με τον πρόσφατο νόμο για τους συμβασιούχους.

Με απόφαση του 2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων, καταρτίστηκε ο ΟΕΥ του Δήμου Αγράφων. Όμως όπως προκύπτει από τον ΟΕΥ του Δήμου, υφίστανται μόνο δύο (2) κενές οργανικές θέσεις ειδικότητας ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων έργων, και δύο (2) κενές οργανικές θέσεις ειδικότητας ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων οι οποίες δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας.

Η απόφαση της μετατροπής πάρθηκε ομόφωνα, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα αντίστοιχα άρθρα, αλλά και την εισήγηση του Προέδρου από την οποία προκύπτει ότι στον ΟΕΥ του Δήμου Αγράφων οι ήδη προβλεπόμενες κενές θέσεις (ακόμη και αν πληρωθούν) δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Οι Οργανικές Θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου

Στις θέσεις Κατηγορίας ΔΕ, τροποποιήθηκε ο Ο.Ε .Υ. ως κάτωθι:

ΔE 29 Οδηγών αυτοκινήτων: Στις υφιστάμενες τρείς (3) θέσεις, εκ του αρχικού Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αγράφων, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, εκ των οποίων είναι καλυμμένες και οι τρείς (3) και προστίθεται μία (1) θέση και ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων γίνονται τέσσερις (4).

ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων: Στην υφιστάμενη μία (1) θέση, εκ του αρχικού Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αγράφων, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, εκ των οποίων είναι καλυμμένη μία (1), προστίθενται δύο (2) θέσεις και ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων γίνονται τρείς (3).

Στις θέσεις Κατηγορίας Υ Ε, τροποποιείται ο Ο.Ε.Υ. ως εξής:

YE 16 Εργατών Καθαριότητας: Στις υφιστάμενες τέσσερις (4) θέσεις, εκ του αρχικού Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αγράφων, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, εκ των οποίων είναι καλυμμένες και οι τέσσερις (4) προστίθενται δύο (2) θέσεις και ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων γίνονται έξι (6).

Κάλυψη Δαπάνης

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 36.630 €, για το τρέχον έτος 2017 που θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 20-6011 & Κ.Α. 20-6051 του ψηφισμένου και εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Αγράφων. Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 87.912 €, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η θέση του Δήμου Αγράφων

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αγράφων κ. Κώστας Τάκης, μίλησε για το θέμα στον Ευρυτανικό Παλμό και χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Με την αριθ. 132/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Αγράφων προέβη στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου στα πλαίσια του Ν.4479/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις» καθώς και της με την αριθμ. πρωτ. 22159/30-06-2017/εγκύκλιο 19 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.4479/2017(ΦΕΚ 94/Α) – Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α ́ βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές» προσθέτοντας πέντε (5) νέες θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα:

Μία (1) θέση ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων

Δύο (2) θέσεις ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων &

Δύο (2) θέσεις ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας

Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την αριθ. 4517/12054/3.8.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά τη δημοσίευση και σε διάστημα δέκα (10) ημερών ο Δήμος θα πρέπει να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο και να υποβάλλει αίτημα στο ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη τακτικού προσωπικού για την υπηρεσία καθαριότητας. Η μη αποστολή αιτήματος θα έχει αποτέλεσμα το ΥΠ.ΕΣ. να μην μας εγκρίνει πλέον θέσεις εργασίας τακτικού προσωπικού για την υπηρεσία καθαριότητας.

Σύμφωνα με την αριθ. 3-4/17.07.2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων οι θέσεις που θα προταθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατόπιν στο ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη τακτικού προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας θα είναι (9) εννέα και συγκεκριμένα:

  • Τρεις (3) θέσεις ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων
  • Τέσσερεις (4) θέσεις ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων &
  • Δύο (2) θέσεις ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας