Ορίστηκε ανάδοχος για την Κατασκευή Έργων Υποδομής στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου

0
1956

Τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, ψήφισε την έγκριση 2ου πρακτικού του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ” Προϋπολογισμού: 12.500,00€.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που διεξήχθη στις 03/08/2017 για την εκτέλεση του έργου, η επιτροπή του Διαγωνισμού αφού τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες του διαγωνισμού, εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου υπέρ της κατακύρωσης της σύμβασης με ανάδοχο τον κ. ΦΡΑΓΚΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ποσοστό έκπτωσης 5,00%. Έπειτα, η οικονομική Επιτροπή κατακύρωσε τη δημοπρασία στον οριστικό ανάδοχο κ. Φράγκο Ευστάθιο του Κωνσταντίνου με ποσοστό έκπτωσης 5,00%, , επί του προϋπολογισμού του ως άνω έργου, επειδή προσκόμισε τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της με αριθμ. 20/2017 διακήρυξης. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και στη συνέχεια θα σταλεί για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο και, έτσι ώστε μετά τον έλεγχο να προχωρήσει η σύμβαση με τον παραπάνω οριστικό ανάδοχο.