Πίστωση για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων

0
2217

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, εγκρίθηκαν οι δαπάνες για τη μεταφορά ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του Δήμου Αγράφων, την προμήθεια ζωοτροφών, αλλά και την κτηνιατρική παρακολούθησή τους.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 2.700,00 ευρώ, για την μεταφορά ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, σύμφωνα με το αρίθμ.7294/18-09- 2017 αίτημα του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Γραφείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Αλιείας).

Πρόκειται για την μεταφορά ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, αφού ο Δήμος Αγράφων δεν διαθέτει ιδιόκτητη κτηνοτροφική εγκατάσταση για την διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων που περισυλλέγονται. Δεν διαθέτει επίσης κατάλληλο προσωπικό (εκπαιδευμένο και έμπειρο στο χειρισμό παραγωγικών ζώων όπως απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 17, του Ν. 4056/2012). Η απόφαση πάρθηκε προκειμένου να ανατεθούν σε ιδιώτη ή ιδιώτες οι εργασίες, μεταφοράς των ανεπιτήρητων ζώων για το έτος 2017. Η μεταφορά τους θα γίνει με όχημα κατάλληλο για τη μεταφορά ζώντων ζώων που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές για την υγιεινή και ασφάλειά τους. Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, διότι δεν μπορεί να προβλεφθούν οι ποσότητες επακριβώς. Ο αριθμός και το είδος των ζώων θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις πραγματικές επί τόπου ανάγκες και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Επίσης, εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 1.116,00 ευρώ για την αμοιβή κτηνιάτρου ανεπιτήρητων ζώων, σύμφωνα με το αρίθμ.7296/18-09-2017 αίτημα του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Γραφείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Αλιείας). Πρόκειται για την αμοιβή κτηνιάτρου ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. Στις υπηρεσίες κτηνιάτρου περιλαμβάνονται: Οι εργασίες κτηνιατρικής εξέτασης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων που κάθε φορά περισυλλέγονται και κτηνιατρικής παρακολούθησης σε περίπτωση που κάποια ζώα χρήζουν αυτής (φάρμακα εμβόλια κ.λπ.) Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, διότι δεν μπορεί να προβλεφθούν οι ποσότητες επακριβώς. Ο αριθμός και το είδος των ζώων καθώς και οι ημέρες παροχής υπηρεσιών κτηνιάτρου θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις πραγματικές επί τόπου ανάγκες και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Τέλος, ψηφίστηκε η Προμήθεια ζωοτροφών για την διατήρηση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στους χώρους ιδιοκτησίας, ύψους 1.432,20€. Πρόκειται για την προμήθεια ζωοτροφών για τη διατήρηση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. Η φύλαξη και φροντίδα των ζώων θα γίνει από ιδιώτη σε ιδιόκτητη σταβλική εγκατάσταση η οποία θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας και μέγεθος κατάλληλο για να μπορεί να δεχθεί τα περισυλλέγοντα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα. Κατά τη διατήρηση των ζώων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, για την καθοιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή των ζώων στον ιδιοκτήτη τους, θα αναλάβει το σύνολο των καθημερινών εργασιών οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξασφαλισθεί η υγεία και η ευζωία των ζώων (καθαριότητα, άσκηση, σίτιση, προσφορά νερού, άρμεγμα). Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, διότι δεν μπορεί να προβλεφθούν οι ποσότητες επακριβώς. Ο αριθμός και το είδος των ζώων καθώς και οι ημέρες φύλαξης θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις πραγματικές επί τόπου ανάγκες και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.