Την ακίνητη περιουσία του καταγράφει και νομιμοποιεί ο Δήμος Αγράφων

0
2864
Η Παναγία Επισκοπής ενώ πνίγεται στη λίμνη Κρεμαστών

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ και συζήτησε την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, ύστερα από την εισήγησή του, κάλεσε το σώμα της Οικονομικής Επιτροπής όπως εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 24.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού και πάντα σύμφωνα με τη μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται να εκτελεστούν Τοπογραφικές εργασίες των οικοπέδων ιδιοκτησίας του Δήμου και εξάρτησή τους από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο. Η υποστήριξη επιβάλλεται να γίνει από πάροχο Υπηρεσιών Τοπογραφικής Υποστήριξης με σχετική εμπειρία αφού ο Δήμος Αγράφων δεν διαθέτει κατάλληλο προσωπικό που θα μπορούσε να εκτελέσει τις εργασίες. Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες υποστήριξης της Υπηρεσίας και να παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για να διαμορφωθούν από αυτήν τα τελικά Τοπογραφικά Διαγράμματα και Αποτυπώσεις, ενώ το τελικό προϊόν των στοιχείων θα δοθεί σε ψηφιακή μορφή, προκειμένου να προχωρήσει σε τυχόν νομιμοποιήσεις μέσω του Ν4178/13. Επίσης, στις εργασίες θα περιλαμβάνεται έρευνα στο οικείο Πολεοδομικό Γραφείο ή σε όποια υπηρεσία κρίνεται απαραίτητο για συσχέτιση των υπό αποτύπωση ακινήτων με τη σημερινή τους μορφή.

Αποτύπωση εκτάσεων ακινήτων και Αποτυπώσεις κτιρίων

Υποέργο 1: Αποτύπωση εκτάσεων ακινήτων

Θα εκτελεσθούν τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης επί των υποδειχθέντων από το Δήμο ακινήτων (ενδεικτικός προϋπολογισμός 18.450,00 με Φ.Π.Α.)

Υποέργο 2: Αποτυπώσεις κτιρίων

Θα εκτελεσθούν αποτυπώσεις κτιρίων και θα αναγνωρισθούν τα περιγράμματά τους επί ψηφιακών υποβάθρων αεροφωτογραφιών Γ.Υ.Σ. (1η φάση νομιμοποίησης), τα οποία θα προμηθευτεί ο Δήμος (ενδεικτικός προϋπολογισμός 6.150,00 με Φ.Π.Α.)

Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 24.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Ποσό που η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων ενέκρινε ομόφωνα αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω  και ορίζει τρόπο εκτέλεσης την διαδικασία της απευθείας ανάθεση.