Τη σήμανση των αδέσποτων σκύλων αποφάσισε ο Δήμος Καρπενησίου

0
2003

Την προμήθεια υλικών σήμανσης αδέσποτων σκύλων (περιλέμια) με κόστος 600,00€ αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, που συνεδρίασε την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου και πρόεδρος της επιτροπής, κ. Σουλιώτης, εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι: «θα πρέπει να γίνει η ψήφιση της πίστωσης που αφορά “Προμήθεια υλικών σήμανσης αδέσποτων σκύλων (περιλέμια) ποσό 600,00 €”. Από την Οικονομική Υπηρεσία μας έχει δοθεί σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρακάτω δαπάνης και προτείνω την έγκριση και τη διάθεση της πίστωσης σε βάρος κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού έτους 2017».

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι εγκρίνει και ψηφίζει την διάθεση της παραπάνω πίστωσης. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες.