Γράφει η: Δήμητρα Καραχρήστου

Πτυχιούχος Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Μεταπτ. :Πληροφοριακά Συστήματα.

Η 28η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί ως η ημέρα αφιερωμένη στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, η οποία έχει κύριο στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες  σχετικά με την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα.

Λόγος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται από το 1981, καθώς με την υπογραφή της σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχουμε το πρώτο δεσμευτικό κείμενο διεθνούς δικαίου για την προστασία των ιδιωτών από τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ως αποτέλεσμα αυτού, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2006 ανακήρυξε την 28η Ιανουαρίου ως ημέρα προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία πλέον γιορτάζεται και παγκοσμίως. 

Το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων έχει γίνει άκρως επίκαιρο και με ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της ταχύτατης διάδοσης του διαδικτύου, της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και της εμφάνισης νέων διεθνών προκλήσεων. Αυτοί οι παράγοντες θέτουν και το δίλημμα στην στάθμισητης δημόσιας ασφάλειας με το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.

Υπεύθυνη αρχή από την οποία καλούμαστε να ενημερωνόμαστε γύρω από αυτό το θέμα είναι η ανεξάρτητη αρχή με τίτλο «Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ)» όπου και  εξηγεί τις αλλαγές που γίνονται στον νόμο και σε ποια ζητήματα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με στόχο την ασφάλειά μας στο διαδίκτυο.

Θα πρέπει να τονίσουμε πως η  προστασία των προσωπικών μας δεδομένων και της ιδιωτικής μας ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) και θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε όσους υπόκεινται στην  επεξεργασία των δεδομένων αυτών, δηλαδή τους υπευθύνους επεξεργασίας.

Ας αναφερθούμε λοιπόν, και στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τον Κώδικα Προστασίας. Από τις  25 Μαΐου του 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο  Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, στον οποίο έχει καθιερωθεί το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια σημαντικά δικαιώματα του Κανονισμού στα οποία θα πρέπει να γίνει αναφορά είναι και τα εξής:

Δικαιώματα για τον πολίτη:

1)Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα: Περισσότερη και σαφέστερη ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων για την επεξεργασία τους και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.

2)Δικαίωμα διόρθωσης:Δικαίωμα απαίτησης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.

3)Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαίωμα για εξασφάλιση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

4)Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

5)Δικαίωμα στη λήθη: Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, όταν δεν υπάρχει η επιθυμία για επεξεργασία και διατήρηση αυτών.

6)Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων:Δικαίωμα για μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμείτε.

Συνοψίζοντας τα όλα τα παραπάνω, βασικά “tips” που θα πρέπει όλοι εμείς ως πολίτες να ακολουθήσουμε δεν είναι και άλλα από τα εξής:

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
  • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ