Άγραφα: Συγκρότηση Επιτροπών για παρακολούθηση και παραλαβή έργων

2983

Στην συγκρότηση Επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή έργων προχώρησε ο Δήμος Αγράφων ύστερα από την 21-1-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων. Αναλυτικότερα, για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του, τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου, κ. Μαρούλης Νικόλαος, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Κων/νος Λάππας και ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Νικόλαο Τάκη, διενήργησαν κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2019 και συγκεκριμένα των: (α) υλικών υπηρεσίας ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης, (β) υλικών υπηρεσίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, (γ) υλικών τροφίμων κ.λπ. ειδών μαθητικών Εστιών & Παιδικού Σταθμού, (δ) καυσίμων, ελαιολιπαντικών και παροχών σε είδος εργαζομένων(είδη ατομικής προστασίας, γάλατα κλπ.), (ε) μισθώσεων μηχανημάτων έργων, (ζ) λοιπών προμηθειών. Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν αναγράφονται στο από 15-01-2019 πρακτικό κληρώσεως.
Οι ως άνω Επιτροπές είναι αρμόδιες σε θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους η αναπλήρωσή του θα γίνει από αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με τη σειρά που επιλέχθηκαν. Η διάρκεια των ανωτέρω επιτροπών, ορίζεται έως τις 31-12-2019

Οι τριμελής Επιτροπές με τα αναπληρωματικά μέλη τους έχουν ως εξής:
(α) υλικών υπηρεσίας ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης
Τακτικά μέλη
1 Μπισμπίκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 Χόντος Λεωνίδας του Παναγιώτη ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3 Λάππας Κωνσταντίνος του Ιωάννη ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αναπληρωματικά Μέλη
1 Γουρνάρη Βασιλική του Παναγιώτη ΔΕ Εργατών Καθαριότητας
2 Μαρούλης Νικόλαος του Ιωάννη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
3 Τσιρογιάννης Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(β) υλικών υπηρεσίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού
Τακτικά μέλη
1 Πέγκας Κωνσταντίνος του Βασιλείου ΔΕ Ηλεκτρολόγων
2 Παπαδήμος Γεώργιος του Αλεξάνδρου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3 Κουτσοθανάσης Ανδρέας του Δημητρίου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αναπληρωματικά Μέλη
1 Αθανασίου Λάζαρος του Ιωάννη ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 Λάππας Κωνσταντίνος του Ιωάννη ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3 Μπαμπαλής Ηλίας του Αθανασίου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(γ) υλικών τροφίμων κ.λπ. ειδών μαθητικών Εστιών & Παιδικού Σταθμού
Τακτικά μέλη
1 Κουρκούτα Ελένη του Δημητρίου ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
2 Παπαδήμα Χριστίνα του Παντολέων ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
3 Τσιάκου Ιουλία του Μιχαήλ ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
Αναπληρωματικά Μέλη
1 Μπαλτά Αρετή του Γεωργίου ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
2 Βλάχου Μαγδαληνή του Ηλία ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3 Πάστρας Χρήστος του Θεοδοσίου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
(δ) καυσίμων, ελαιολιπαντικών και παροχών σε είδος εργαζομένων(είδη ατομικής προστασίας, γάλατα κλπ.)
Τακτικά μέλη
1 Τσαβλή Βασιλική του Βασιλείου ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 Γαβριήλ Ευάγγελος του Ξενοφώντα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
3 Γατής Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Αναπληρωματικά Μέλη
1 Δεληπούλιου Μαρία του Αντωνίου ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 Χόντος Λεωνίδας του Αλεξάνδρου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
3 Τσιρογιάννης Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ε) μισθώσεων μηχανημάτων έργων
Τακτικά μέλη
1 Γατής Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
2 Τσιρογιάννης Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3 Χόντος Λεωνίδας του Αλεξάνδρου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Αναπληρωματικά Μέλη
1 Βλάχου Μαγδαληνή του Ηλία ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 Τάκης Νικόλαος του Γεωργίου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
3 Μαρούλης Νικόλαος του Ιωάννη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
(ζ) λοιπών προμηθειών
Τακτικά μέλη
1 Τσιάκου Ιουλία του Μιχαήλ ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
2 Μπαμπαλής Ηλίας του Αθανασίου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3 Παπαδήμα Χριστίνα του Παντολέων ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Αναπληρωματικά Μέλη
1 Λάππας Κωνσταντίνος του Ιωάννη ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 Πέγκας Κωνσταντίνος του Βασιλείου ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
3 Δεληπούλιου Μαρία του Αντωνίου ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ