Τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου.

Η Γενική Γραμματέας κ.Χορμόβα εισηγούμενη το θέμα είπε τα εξής: Σύμφωνα με τις εγκύκλιες οδηγίες  του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και έχοντας υπόψη τόσο το γεγονός ότι ο αριθμός εγκρίσεων  για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018 θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος όσο και τις άκρως απαραίτητες ανάγκες των υπηρεσιών μας προτείνουμε τις εξής προσλήψεις:

i) Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των παιδικών σταθμών του δήμου μας για χρονική διάρκεια 11 μήνες. Η ανάγκη αυτή υπαγορεύεται καταρχάς από το γεγονός ότι στο Δήμο μας λειτουργούν μόνο οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί  και ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Οργανισμού  Εργατικής Εστίας. Η απουσία ιδιωτικής δομής  με αυτό το αντικείμενο μας υποχρεώνει να αποδεχόμαστε όλες τις αιτήσεις φιλοξενίας νηπίων και βρεφών των κατοίκων της περιοχής μας οι οποίες για την περίοδο 2017 – 2018 ήταν αυξημένες.  Επιπρόσθετα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ενίσχυση του προσωπικού του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Οργανισμού Εργατικής Εστίας υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 4 της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και του Β.Ν.Σ. ΟΑΕΔ Καρπενησίου. Τέλος η αποχώρηση (1) μονίμου υπαλλήλου των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας στις 26/10/2017 προκάλεσε περαιτέρω προβλήματα στο ήδη επιβαρυμένο  πρόγραμμα των εργαζομένων.  Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Η δαπάνη προϋπολογίζεται για το έτος 2018 στο ποσό των 10.600,00 € και θα επιβαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.Ε.: 15.6041.001: 8.460,00 € και 15.6054.001: 2.140,00 €

ii) Την πρόσληψη δύο Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων για χρονική διάρκεια 8 μήνες. Θέτοντας υπόψη σας τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες όπως απορρέουν από το «Μνημόνιο Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση  φαινομένων από πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετό στο Δήμο Καρπενησίου Περιόδου 2017-2018» 2. Το γεγονός ότι στις 31.12.2017 θα λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση ενός μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ-28 χειριστών ΜΕ λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας του 3. Το γεγονός ότι η περιοχή μας κατά τη χειμερινή περίοδο αλλά και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού πρόκειται να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών,  Εισηγούμαστε την πρόσληψη δυο (2) Χειριστών Μ.Ε. για τη χρήση των Μηχανημάτων Έργου του Δήμου μας τα οποία χρησιμοποιούνται για τους εκχιονισμούς και τις διανοίξεις τον δρόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ  διάρκειας (8) μηνών). Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 24.500,00 € και θα βαρύνει τους κάτωθι ΚΑΕ: – ΚΑΕ 30-6041:   19.000,00 €   – ΚΑΕ 30-6054: 5.500,00 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των 3 προσλήψεων, ενός ατόμου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για 11 μήνες και δύο χειριστών μηχανημάτων για 8 μήνες.