Έναν ασκούμενο δικηγόρο προσλαμβάνει η Περιφέρεια Στερεάς

3528

Πρόσκληση εξέδωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών στην Περιφέρεια, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας (15/6/2018) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (http://www.pste.gov.gr/), δηλαδή έως και την 24/6/2018.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε μια (1) θέση για την Νομική Υπηρεσία Π. Στ. Ε. (με έδρα τη Λαμία). Το χρονικό διάστημα άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου.

Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο, βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ως νόμιμο εκπρόσωπο της Περιφέρειας, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Φθιώτιδας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ως ακολούθως: Για την Νομική Υπηρεσία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (έδρα) στην Δ/νση Διοίκησης Π.Σ.Ε. – Τμήμα Γραμματείας (Λ. Καλυβίων 2 – 35132 Λαμία) αυτοπροσώπως, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (15/6/2018) δηλ. έως και την 24/6/2018, από 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. ή ταχυδρομικώς, εφόσον η αποστολή τους αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί με την παρουσία των ενδιαφερομένων και μέλους του αντίστοιχου Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου, στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τα ονόματα των επιλεγέντων θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (http://www.pste.gov.gr). Μετά την επιλογή τους οι ασκούμενοι δικηγόροι θα πρέπει να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Για την παροχή πληροφοριών στους υποψηφίους για την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία έδρας μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 22313-51219.