Έργα προϋπολογισμού 103.120 ευρώ σε Τρίδενδρο, Πρασιά και Μαραθιά

3154

Η περίοδος των έργων υποδομής έχει ξεκινήσει και σύμφωνα με την 18-6-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων έργα οδοποιίας θα πραγματοποιηθούν και στις Τοπικές Ενότητες Τριδένδρου, Πρασιάς και Μαραθιά. Αναλυτικότερα, στη Δ.Ε. Αγράφων θα υλοποιηθεί έργο με θέμα «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ ΔΕ ΑΓΡΑΦΩΝ», προϋπολογισμού 17.900,00€ με ΦΠΑ, στη Δ.Ε. Φραγκίστας το έργο έχει ως θέμα «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΙΑ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ», προϋπολογισμού 19.500,00€ με ΦΠΑ, ενώ στη Δ.Ε. Ασπροποτάμου το έργο έχει ως θέμα «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΡΑΣΙΑΣ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 65.720,00€ με ΦΠΑ. Για την ανάδειξη αναδόχων προηγήθηκαν συνοπτικοί διαγωνισμοί με κύριο κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Ως προσωρινοί ανάδοχοι ορίστηκαν για το κάθε έργο με τη σειρά ο Ρούμπας Αριστείδης, με μέσο ποσοστό έκπτωσης επτά τοις εκατό (7,00%),ο Γούλας Γεώργιος του Κων/νου Εμπ/χνης, με μέσο ποσοστό έκπτωσης οχτώ τοις εκατό (8,00%) και ο Τσιτσάνης Κωνσταντίνος ΕΜΠ/ΧΝΗΣ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5,00%), επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης αντίστοιχα. Οι προσωρινοί ανάδοχοι θα κληθούν όπως προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ασκηθεί από το νόμο προβλεπόμενος έλεγχος, ώστε να κηρυχθούν από προσωρινοί οριστικοί ανάδοχοι.