Οι συμβάσεις για την υλοποίηση τεσσάρων σημαντικών έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Ευρυτανίας συνολικού προϋπολογισμού  780.000,00 €, υπογράφηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη στη Λαμία.

Η πρώτη αφορά το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» προϋπολογισμού 240.000,00 €. Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν στην εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών σε τμήματα του καταστρώματος, του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, και συγκεκριμένα από το Καρπενήσι μέχρι το Καλεσμένο, επιφάνειας περίπου 15.000,00 μ2 περίπου.

Η δεύτερη σύμβαση αφορά το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» προϋπολογισμού 150.000,00 €. Οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού σε χείμαρρο μεταξύ Δάφνης και Μαυρομάτας, διαστάσεων 4Χ4, με τους απαραίτητους πτερυγότοιχους ώστε να λυθεί ένα σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην εν λόγω θέση ιδίως τις περιόδους μεγάλων βροχοπτώσεων. Επίσης περιλαμβάνει την ανακατασκευή του οδοστρώματος σε διάφορες θέσεις του ανωτέρω οδικού άξονα με εξυγίανση του καταστρώματος, την διευθέτηση των κατά μήκος και κατά πλάτος κλίσεών του και την τσιμεντόστρωση ή και την ασφαλτόστρωσή του στα εν λόγω σημεία, καθώς και την κατασκευή  στραγγιστηριών σε σημεία που υπάρχουν πολλά επιφανειακά αλλά και υπόγεια ύδατα για την προστασία του δρόμου.

Η τρίτη σύμβαση αφορά το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» προϋπολογισμού 240.000,00 €. Οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση της καταστροφής του καταστρώματος της οδού, από τις καταπτώσεις και την έντονη διάβρωση του εδάφους, σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου Παλαιοχωρίου – Νεοχωρίου της Δ.Ε Φραγκίστας, από την Χ.Θ.: 0+700 μέχρι την Χ.Θ.: 1+700. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάντη και κατάντη, σε συγκεκριμένα σημεία, θα  κατασκευαστούν τσιμεντένια ρείθρα και κρασπεδόρειθρα, θα καθαριστεί η κοίτη των Ιρλανδικών διαβάσεων, θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός 5Χ5μ., μήκους περίπου 7μ με πτερυγότοιχους και θα επανακατασκευασθεί το οδόστρωμα με υπόβαση, βάση οδοστρωσία και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αρ. Τασιός επιτηρεί τα έργα

Η τέταρτη σύμβαση αφορά το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ 1ο χλμ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΡΥΣΩ –ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» προϋπολογισμού 240.000,00 €. Οι εργασίες αφορούν στην εκτέλεση εκσκαφών για την κατασκευή «παταριών» ώστε να ομαλοποιηθούν οι κλίσεις των πρανών και να σταθεροποιηθούν  – όσο το δυνατόν καλύτερα – τα υπερκείμενα του δρόμου εδάφη, στην κατασκευή στραγγιστηρίων σε σημεία που υπάρχουν πολλά επιφανειακά αλλά και υπόγεια ύδατα για την προστασία του δρόμου, στην κατασκευή τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την προστασία των πρανών καθώς και στην κατασκευή σαρζανέτ  σε θέσεις που υπάρχουν έντονες κατολισθήσεις.

Και για τα τέσσερα έργα έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις ώστε να εκτελεστούν σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.