Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Αρέντα – Καταβόθρα», προϋπολογισμού 200.000,00€ μετά από την έγκριση και του 2ου πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου. Η Επιτροπή αποφάσισε υπέρ της κατακύρωσης της σύμβασης για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, στην ανάδοχο Εταιρεία «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε», με ποσοστό έκπτωσης 44,00%, επειδή τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και ήταν  σύμφωνα με  την διακήρυξη. Να θυμίσουμε ότι επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9 Οκτωβρίου 2020 αποτελούνταν από τους: Δημήτριο Μπαμπαλή, Υπάλληλο ΤΥ. του Δήμου Καρπενησίου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως πρόεδρο, Αικατερίνη Καρακώστα, Υπάλληλο ΤΥ. της Π.Ε Ευρυτανίας, Πολιτικό, μηχανικό Τ.Ε. και Δημήτριο Πεταρούδη, Υπάλληλο ΤΥ. του Π.Ε Ευρυτανίας,  Πολιτικό μηχανικό Τ.Ε. προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και να ελέγξει τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων.

φωτο αρχείου