Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την ανάθεση των έργων «Βελτίωση Αγροτικών οδών Δήμου Αγράφων» και «Τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών» συνολικούπροϋπολογισµού100.000,00 €  µε ΦΠΑ (24%) το καθένα.

Τα έργα ανήκουν στη κατηγορία Οδοποιία και το πρώτο περιλαμβάνει τη βελτίωση αγροτικών οδών του Δήμου Αγράφων σε μήκος 1.100,00 μέτρων, το οποίο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. Φραγκίστας, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει την τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών του Δήμου Αγράφων σε μήκος 1.200,00 μέτρων περίπου και θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. Ασπροποτάμου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Προθεσμία εκτέλεσης των έργων είναι οι διακόσιες πενήντα (250) ημέρες για το καθένα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία έργων οδοποιίας. Για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 620,00€ και ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες και τριάντα ημερών. Κύριο κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).Τα έργα χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους του Δήμου Αγράφων.

Οι προσφορές

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και για τα δύο έργα είναι η 22α Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό Κατάστημα Κερασοχωρίου Ταχ. Δ/νση Κερασοχώρι Τ.Κ. 36071.