Ανοικτό και χωρίς κυρώσεις και πρόστιμα είναι το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για διορθώσεις στις ΟΣΔΕ για αλλαγή ΙΒΑΝ, ΑΦΜ ή ακόμη και διαγραφή της αίτησης για την Ενιαία Ενίσχυση την γνωστή και ως ΟΣΔΕ

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνονται αποδεκτές μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας για εκπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας αίτησης, είχαν προθεσμία 10 Ιουλίου 2020 .

Με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που διενεργούνται κατόπιν των ελέγχων αποσφαλμάτωσης, οι τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται απαράδεκτες.

Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως γίνεται γνωστό ότι επιτρέπονται συγκεκριμένες διορθώσεις και αναπροσαρμογές της ΕΑΕ λόγω προφανών σφαλμάτων

Συγκεκριμένα οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις στήριξης ή αιτήσεις πληρωμής που υποβάλει ο δικαιούχος μπορούν να διορθώνονται και να προσαρμόζονται μετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή βάσει συνολικής αξιολόγησης της συγκεκριμένης περίπτωσης και υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος ενήργησε καλή τη πίστει.

Η αρμόδια αρχή δύναται να αναγνωρίζει προφανή σφάλματα μόνον εφόσον μπορούν να διαπιστωθούν απευθείας στο πλαίσιο τυπικού ελέγχου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται στη αίτηση ενίσχυσης. Το προφανές πρέπει να είναι δυνατόν να εντοπισθεί/ να προκύπτει είτε από τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην αίτηση είτε από τα έγγραφα που έχουν ήδη επισυναφθεί σε αυτή.

Σχετικά με την ανάκληση των αιτήσεων ενίσχυσης, των αιτήσεων στήριξης, των αιτήσεων πληρωμής και άλλων δηλώσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην εγκύκλιο του αναφέρει ότι κάθε αίτηση ενίσχυσης, αίτηση στήριξης, αίτηση πληρωμής ή άλλη δήλωση μπορεί να ανακληθεί εγγράφως, εν όλω ή εν μέρει.

Εάν η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή εάν η αρμόδια αρχή έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή και διοικητικό έλεγχο ή εάν από τον επιτόπιο έλεγχο αποκαλυφθούν τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις για τα τμήματα των αιτήσεων ενίσχυσης που αφορούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Οι ανακλήσεις επαναφέρουν τους δικαιούχους στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλουν την αίτηση ενίσχυσης ή τμήμα των εν λόγω αιτήσεων.  H εν μέρει ανάκληση αιτημάτων συνδεδεμένης ενίσχυσης από αγροτεμάχιο δεν επιτρέπεται για τις περιπτώσεις που δημιουργούνται τεχνητά συνθήκες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Τροποποιήσεις στα στοιχεία της ΕΑΕ2020 που επιφέρουν αλλαγές στο ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ δεν μπορούν να γίνουν δεκτές για ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ. Οποιαδήποτε μεταβολή ασφαλιστικής κάλυψης μπορεί να γίνεται μόνο κατόπιν αξιολόγησης των κατά περίπτωση αιτημάτων από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛΓΑ. Σχετικά έγγραφα αιτήματα υποβάλλονται υποχρεωτικά από τον υπόχρεο, στον οικείο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ ή στο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη διοικητική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η εκμετάλλευση, για την οποία ζητείται η τροποποίηση. (πηγή: aftodioikisi.gr)