Αναβλήθηκε ο διαγωνισμός για τη Διευθέτηση ομβρίων Άμπλιανης – Στις 5 Δεκεμβρίου η νέα δημοπρασία

4429

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, συζήτησε και αποφάνθηκε επί του από 7-11-2017 πρακτικού του έργου “Διευθέτηση ομβρίων και εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Άμπλιανης προϋπολογισμού 20.500,00€ και προχώρησε στον ορισμό νέας ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών.

Την 7η Νοεμβρίου  2017 ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να διενεργήσει τον Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ», Προϋπολογισμού: 20.500,00 € (με 24 % ΦΠΑ). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος πριν από την έναρξη της διαδικασίας γνωστοποίησε στα μέλη  της επιτροπής  την διακήρυξη του Δήμου Καρπενησίου και την περίληψη της διακήρυξης του Δημάρχου Καρπενησίου που αναρτήθηκε στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου και την ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου την Τετάρτη  11-10-2017. Κατόπιν  κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού στις 9:30 π.μ.. (ώρα έναρξης υποβολής προσφορών). Στις 10:05 π.μ. και αφού δεν υπήρχε προσέλευση  ενδιαφερομένων , ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την λήξη του διαγωνισμού μετά από την ολιγόλεπτη προειδοποίηση που είχε προηγηθεί. Μετά τα παραπάνω και εφόσον την καθορισμένη ημερομηνία (7-11-2017) λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών σε νέα ημερομηνία.

Η δημοπρασία  θα επαναληφθεί στις 5-12-2017  ημέρα Τρίτη  και ώρα 9:30 π.μ.. (ώρα έναρξης υποβολής προσφορών).