Ο Δήμος Καρπενησίου γνωστοποιεί  την έναρξη των αιτήσεων εγγραφής/επανεγγραφής των βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς για το Σχολικό έτος 2020-2021.

Οι έγγραφες ξεκινούν από 13 Μαΐου 2020 μέχρι και 3 Ιουνίου 2020.

Εν όψει των νέων δεδομένων που δημιουργήθηκαν από την εμφάνιση του ιού COVID 19 και για την τήρηση  της υγιεινής και της ασφάλειας τόσο των ενδιαφερομένων όσο και των εργαζομένων οι αιτήσεις θα αποστέλλονται  προς εξυπηρέτηση όλων  στο mail : a.mpessa@0716.syzefxis.gov.gr,με υπεύθυνη παραλαβής αιτήσεων η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικών υπηρεσιών Αγγελική Μπέσσα.

Την αίτηση εγγραφής που θα απευθύνει κάθε γονείς προς το Δήμο Καρπενησίου θα πρέπει να συνοδεύουν τα έξης δικαιολογητικά (τα οποία θα πρέπει να είναι ευκρινώς σκαναρισμένα):

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΝΗΠΙΑ

  • Ηλικία του παιδιού από 2,5 ετών μέχρι εγγραφής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση

ΒΡΕΦΗ

  • Ηλικία του παιδιού από 18 μηνών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής. (Συνημμένο έγγραφο).

  1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του Παιδιού (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). Δεν απαιτείται στην περίπτωση επανεγγραφής.
  2. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού από παιδίατρο (για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού. (Συνημμένο έγγραφο).
  3. Φωτοαντίγραφο σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια, καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (mantoux).
  4. 5. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.
  5. Βεβαίωση από τον εργοδότη ότι και οι δύο γονείς (ή ο έχων την επιμέλεια του παιδιού) είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Για το δημόσιο βεβαίωση από την Υπηρεσία. Για τους ανέργους επισυνάπτεται η κάρτα του Ο.Α.Ε.Δ. (φωτοτυπία επικυρωμένη).
  6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος των συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα. (Συνημμένο έγγραφο).
  8. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Π.Σ. εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να στείλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά δύνανται να τα υποβάλλουν σε φυσικό αρχείο ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο  22373-50039  τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 9:00 έως ώρα 13:00.

ΑΙΤΗΣΗ (1)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ

Υπεύθυνη Δήλωση για παιδικούς σταθμούς 2020

95-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ