Ανανέωση των συμβάσεωντους έλαβαν οι τέσσερις (4) εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για  την  υλοποίηση της πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με τίτλο «Δομή  Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,  Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό  Φαρμακείο»  του Δήμου Καρπενησίου. Η ανανέωση αυτή αφορά τους υπαλλήλους: Φακίτσα Αγγελική, Τραστέλη Μαρία, Βαρέλη Θεοδώρα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και Γαβριήλ Ανδρέα – Παναγιώτη ΔΕ Βοηθητικού Προσωπικού και ισχύει από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασής τους, ήτοι  από  16 Ιουνίου 2021 μέχρι  και  15 Ιουνίου 2022 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης των συμβάσεων έως τη λήξη του προγράμματος.