Ολοκληρώθηκε η 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2020 του Δήμου Αγράφων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 14.943.993,91€. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΕΠ), τα λοιπά τέλη κυκλοφορίας, η εκτύπωση εντύπων Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας, οι τακτικές αποδοχές σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ, η μίσθωση φορτηγού για την μεταφορά αδρανών κλπ υλικών για τις ανάγκες του Δήμου, οι εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού, η προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου, η προμήθεια εσχαρών και φρεατίων, η πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες και η απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, υπέρ σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των14.967.209,18€ . Παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση αυτών οφείλονται στην επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ, στη χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες και στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων. Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 23.215,67€.

Οι αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης

ΚΑΤΑ της συζήτησης του θέματος ψήφισαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής της παράταξης του κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου ήτοι: κ. Κίτσιος Γεώργιος και κ. Μάκκας Απόστολος για τους λόγους που αναφέρονται στο e-mail που έστειλαν ως απάντηση και είναι οι εξής: «Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ της εισήγησης με τίτλο «Μίσθωση φορτηγού για την μεταφορά αδρανών κλπ υλικών για τις ανάγκες του δήμου» γίνεται αύξηση του ποσού από 5.000,00€ σε 24.000,00€ παρόλο που στο δήμο βρίσκεται σε εξέλιξη δημοπρασία για τη ”Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Βίνιανης, Δ.Ε. Φραγκίστας, Δ.Ε. Ασπροποτάμου και Δ.Ε. Απεραντίων ”».

φωτο αρχείου*