Διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου» συνολικού προϋπολογισμού 1.622.800€ μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (24%).
Η σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας αποτελούμενο από εξοπλισμό, λογισμικά και υπηρεσίεςπου στοχεύει στην δραστική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου. Το σύστημα περιλαμβάνει εξοπλισμό τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού, εξοπλισμό μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, ΑΠΕ, λογισμικά και εξειδικευμένες υπηρεσίες που στο σύνολό τους διασυνδέονται πολλαπλά και διαχειρίζονται συνολικά από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), ο οποίος θα εγκατασταθεί σε χώρο γραφείων του Δήμου. Μέσω του ΚΣΕ θα πραγματοποιείται η συνολική παρακολούθηση όλων των υποδομών και θα γίνεται αυτόματη διαχείριση του εξοπλισμού, μέσω κατάλληλων λογισμικών με στόχο την επιλογή κάθε στιγμή του βέλτιστου σεναρίου λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τροφοδοσίας του δικτύου και την παραγόμενη ενέργεια από το ΦΒ σύστημα. Τα δεδομένα που λαμβάνονται και διαχειρίζονται στον ΚΣΕ προέρχονται από 18 σταθμούς τύπουΤΣΕ που αφορούν σε 6 γεωτρήσεις, 6 αντλιοστάσια και 6 δεξαμενές καθώς και από το ΦΒσύστημα. Τέλος η σύμβαση περιλαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία,εκπαίδευσης, παράδοση τεκμηρίωσης, δοκιμαστικής λειτουργίας, προληπτικής συντήρησης και εγγυημένης λειτουργίας.
Η διάρκεια της σύμβασης και οι ημερομηνίες υποβολής προσφορών
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 27 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και αναλύεται ως ακολούθως: 12 μήνες για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία τουεξοπλισμού και των λογισμικών της πράξης3 μήνες για την εκπαίδευση, την παράδοση της τεκμηρίωσης, τη δοκιμαστική λειτουργία κιτην προληπτική συντήρηση και12 μήνες για την εγγυημένη λειτουργία.Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψηπροσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:30. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος ΗλεκτρονικώνΔημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).