Χωρίς αναδόχους έμεινε ο διαγωνισμός με θέμα: «Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων Δήμου Καρπενησίου», καθώς οι ίδιοι αποφάσισαν να αποσύρουν τις εγγυητικές τους συμμετοχές. Αναλυτικότερα, ο Δήμος Καρπενησίου προχώρησε σε συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών προστασίας για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

Με την απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι ο Φακίτσας Ιωάννης με ποσό 12.805,43 € και ο Νείλας Αλέξανδρος με ποσό 396,63€. Η υπηρεσία κάλεσε τους αναδόχους να υπογράψουν την σύμβαση στις 22 Μαρτίου 2022. Οι ανάδοχοι από τη μεριά τους απάντησαν ότι δυστυχώς εξαιτίας της καθυστέρησης της υπογραφής της σύμβασης έληξε η διάρκεια της προσφοράς τους (23-11-2021) καθώς οι πρόσφατες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο οδήγησαν σε ανατιμήσεις τέτοιες που δεν τους επέτρεπαν να προμηθευτούν τα είδη στις τιμές που είχαν δώσει στις προσφορές τους, γιατί πλέον κρίνονται ασύμφορες. Για τους παραπάνω λόγους οι ανάδοχοι δεν προχώρησαν στην υπογραφή της σύμβασης και αιτήθηκαν την επιστροφή της εγγυητικής συμμετοχής, χωρίς να κηρυχθούν έκπτωτοι δεδομένου ότι δεν οφείλεται σε δική τους καθυστέρηση.