Με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ευρυτανίας καλεί τα μέλη του σε

σε Αρχαιρεσίες στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Ν. Τσιαμπούλα 2, για την εκλογή: Επτά (7) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τεσσάρων (4) Τακτικών Μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τεσσάρων (4) Αναπληρωματικών Μελών, Τριών (3) Ελεγκτών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, Δύο (2) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Η ψηφοφορία θα γίνει Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 και από ώρα 11:00 έως 18:47 (δύση του ηλίου) ενώ υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι ιατροί είναι εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο, δεν διατελούν σε προσωρινή παύση και έχουν ανανεώσει το ετήσιο δελτίο ταυτότητας 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και εφόσον είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι στον Ι.Σ.Ε. 8 ημερολογιακές ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, μέχρι δηλαδή το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μέχρι και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022. Η ανακήρυξη των υποψηφίων ενεργείται κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων υποβαλλόμενης στην Πρόεδρο του Ι.Σ.Ε. τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Εντός τριών (3) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το Δ.Σ. του Ι.Σ.Ε. ανακηρύσσει με έγγραφη ανακοίνωση τους υποψηφίους, για τους οποίους υπεβλήθησαν οι σχετικές αιτήσεις, δηλαδή έως την 19η Σεπτεμβρίου 2022. Η αίτηση γίνεται δεκτή συνοδευόμενη από βεβαίωση του Ι.Σ.Ε. σχετικά με την εγγραφή του μέλους σε αυτόν και την οικονομική του τακτοποίηση. Υποψήφιο μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα του Ι.Σ.Ε. έχουν τα μέλη που έχουν ανανεώσει το ετήσιο δελτίο ταυτότητας, είναι οικονομικώς τακτοποιημένα τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής παύσης άσκησης του επαγγέλματος. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των ιατρών της Περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου που ασκούν το επάγγελμα. Απαιτείται να έχουν ασκήσει το επάγγελμα για είκοσι (20) τουλάχιστον έτη, στον ίδιο ή σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο. Οι υποψήφιοι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο πρέπει να έχουν διατελέσει μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο για έναν (1) τουλάχιστον χρόνο πριν την υποβολή της υποψηφιότητάς τους και να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στον Ι.Σ.Ε..