Αυθαίρετα κτίσματά του τακτοποιεί ο Δήμος Αγράφων

1653

Στην τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων προχωρά ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό τη νομιμοποίησή τους.

Τα κτίσματα αυτά αφορούν α) την τακτοποίηση του Δημοτικού Σχολείου εντός του οικισμού Αμπάρες της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκατούνας του Δήμου Αγράφων και β) την τακτοποίηση ισόγειου κτίσματος που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου εντός του οικισμού Καστράκι της Τοπικής Κοινότητας Βαλαώρας.

Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει ο Γκορόγιας Βασίλειος έναντι συνολικού ποσού 2.387,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο ποσό περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες: Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου, κάτοψη ισογείου, τεχνική έκθεση, αεροφωτογραφία, ανάθεση – Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη, φωτογραφίες αυθαιρέτου και ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα του ΤΕΕ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις πουθα ισχύουν κατά τηδιάρκεια της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά τηνυποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.