Βρέθηκε ανάδοχος για την κατασκευή του Αναψυκτηρίου στη Βούλπη Ευρυτανίας

0
2181

Με την από 10/10/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων αποφασίστηκε η διεξαγωγή διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΟΥΛΠΗΣ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ». Η Οικονομική Επιτροπή  που συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αποφάσισε την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού. Έχοντας παράλληλα και την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Αγράφων, εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης ποσού 112.200,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2018. Ύστερα και από την διενέργεια των απαραίτητων δημοσιεύσεων, διεξήχθη ο διαγωνισμός με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 09-11-2018. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν ομαλές.  Σύμφωνα με την Επιτροπή, η οποία εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου  και με την 16/11/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων ανακήρυξαν ως προσωρινό ανάδοχο τον  Χατζόπουλο Γεώργιο του Κων/νου, με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα τρία τοις εκατό (53,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης για το εν λόγω έργο.