Συνολικός προϋπολογισμός 366.400 €

Τη διενέργεια διεθνούς, δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Αγράφων», εκτιμώμενης αξίας 366.400,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προκηρύσσει σύντομα ο Δήμος Αγράφων.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε. (Υπουργείο Εσωτερικών) κατά 250.000 € με ΦΠΑ 24%, καθώς και από ιδίους πόρους κατά 116.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανημάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ, ποσού ύψους 295.483,87 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

Τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής: Ελαστικοφόρος αρθρωτός φορτωτής εκτιμώμενης χρηματικής αξίας 125.000,00 € πλέον ΦΠΑ 30.000,00 €.

Ποσοτικά το υπό προμήθεια όχημα είναι ένα (1). Ημιφορτηγό μονοκάμπινο 4×4 ανοιχτού τύπου εκτιμώμενης αξίας 60.483,87 € πλέον ΦΠΑ 14.516,13 €. Ποσοτικά τα υπό προμήθεια οχήματα είναι δύο (2). Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό 16 tn εκτιμώμενης χρηματικής αξίας 110.000,00 € πλέον ΦΠΑ 26.400,00 €. Ποσοτικά το υπό προμήθεια όχημα είναι ένα (1).

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των ως άνω αναφερόμενων τμημάτων, είτε μεμονωμένα για ένα ή περισσότερα τμήματα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).