Στην αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και στην έγκριση υποβολής πρότασης
του Δήμου Αγράφων για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 για την εκπόνηση
Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών
χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» προέβη η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων.
Αναλυτικότερα, το Πράσινο Ταμείο καλεί το σύνολο των Δήμων της χώρας να
υποβάλλουν προτάσεις σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης για τη Δράση:
«Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων
– Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.». Στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή
δημοτική κοινότητα, όλοι οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι
και κοινωφελείς χώροι. Καταγράφεται η θεσμοθετημένη κατάσταση,
κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες, όπως ορίζει ο ν. 4759/2020 και
ιεραρχείται η απόκτησή τους με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο
πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής
κοινότητας. Για κάθε Δήμο προβλέπεται η υποβολή μιας (1) πρότασης για την
εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου εντός των διοικητικών τους ορίων.
Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη
και ήδη συμβασιοποιημένων υπηρεσιών ή υπηρεσιών των οποίων έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της
επιλεξιμότητας. Για δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους το ποσό
χρηματοδότησης ανέρχεται σε 5.000€ πλέον ΦΠΑ. Για δήμους με μόνιμο
πληθυσμό έως 5.001 έως και 10.000 κατοίκους το ποσό χρηματοδότησης
ανέρχεται σε 10.000€ πλέον ΦΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, το ποσό της πρότασης για το
Δήμο Αγράφων ανέρχεται σε 10.000€ χωρίς το ΦΠΑ 24%, ή 12.400€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.