Τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου χρήσης για το έτος 2021 από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου. Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού,  λογαριασμού  αποτελεσμάτων  χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του  Δήμου, να εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων.

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, η οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Οι  Δήμοι που εφαρμόζουν το  κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και τον αναπληρωτή του.