Δήμος Καρπενησίου: 25.775 ευρώ για την προμήθεια λαμπτήρων

3225

Χωρίς φως έχουν απομείνει μερικοί δρόμοι στο Δήμο Καρπενησίου αλλά και σε πολλές τοπικές Κοινότητες. Για το λόγο αυτό εγκρίθηκε με την από 2-4-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση – επισκευή των εγκαταστάσεων της Δ.Ε Καρπενησίου, Ποταμιάς και Προυσού. Μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος αλλά και τις οικονομικές προσφορές που ελήφθησαν αποφασίστηκε η ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα με τις τεχνικές εκθέσεις του Τμήματος Υποδομών και Δικτύων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου ως προσωρινός ανάδοχος ο Μπακατσιάς Αθανάσιος, έναντι του ποσού των 25.777,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. και για τις τρεις Δημοτικές Ενότητες. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές εκθέσεις η εκτέλεση της προς ανάθεση προμήθειας. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.