Δημοσιεύτηκε ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων 2019 του Δήμου Αγράφων

2381

Ψηφίστηκε  σύμφωνα με την 32-2-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Αγράφων για το οικονομικό έτος 2019 και εγκρίθηκε με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Το σύνολο των πόρων του Δήμου ανήλθε στο ποσό των 12.447.325,85 ευρώ, ενώ τα έξοδα που περιλαμβάνουν αγορές, μελέτες,  και συμμετοχή σε επιχειρήσεις ανήλθαν στο ποσό των 12.447.325,85 ευρώ.