Διαγωνισμό για την αναβάθμιση των παιδικών του χαρών προκήρυξε ο Δήμος Καρπενησίου

0
1068

Έως 19/8/2019 ο διαγωνισμός
Διεθνή και ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου» προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου ενδεικτικού προϋπολογισμού 314.631,40 ευρώ με ΦΠΑ(με υπάρχουσα πίστωση για το οικονομικό έτος 2019 ποσού 300.000,00 €) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ηδαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 253.735,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α.24% (60.896,40 ευρώ), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 314.631,40 ευρώ.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/7/2019 με καταληκτική ημερομηνία η 19/8/2019 και ώρα 15:00μ.μ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδων ευρώ).
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2237350029, 2237350082 αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Γ.Θανασιάς και κ. Κ.Καρέτσος), καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου www.karpenissi.gr.