Τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 9η κατεπείγουσα – δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου.

Δύο (2) ήταν τα θέματα που απασχόλησαν του συμβούλους και για τα οποία έπρεπε να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν τη μεταφορά ποσοστού απόδοσης των ΚΑΠ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» στην Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία της Αυτοδιοίκησης «Παρέμβαση». Η λήψη απόφαση για το θέμα αυτό κρίθηκε απαραίτητη, ύστερα από έγγραφο της  Δ/νσης  Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής –Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α που αφορά την απόδοση από τους ΚΑΠ της 1ης δόσης έτους 2023 ποσού 351.770,00€ στο Δήμο Καρπενησίου για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για την κάλυψη παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος από την 1η Ιανουαρίου έως τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων της Προκήρυξης 4κ/2020 του ΑΣΕΠ στις αντίστοιχες θέσεις, όπου οι Δήμοι πρέπει να μεταφέρουν τις απαιτούμενες πιστώσεις στα νομικά τους πρόσωπα ή σε λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Επίσης υπόψη λήφθηκε το διαβιβαστικό της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας της Αυτοδιοίκησης «Παρέμβαση», η οποία υλοποιείτο πρόγραμμα   «Βοήθεια στο Σπίτι» για τη Δημοτική Ενότητα Κτημενίων και κρίθηκε κατεπείγουσα η δια περιφοράς λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μεταφορά ποσοστού απόδοσης των ΚΑΠ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» στην Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία της Αυτοδιοίκησης «Παρέμβαση», προκειμένου να καλυφθούν οι μισθολογικές  ανάγκες των εργαζομένων της δομής. Το δεύτερο θέμα αφορούσε την έκτακτη επιχορήγηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής   Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου. Το θέμα συζητήθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση, διότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών με το ποσό των 17.000,00€ συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ και  οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα.