Στη μίσθωση δύο φορτηγών προβαίνει ο Δήμος Αγράφων μεταφοράς αδρανών υλικών, με σκοπό την αποκατάσταση οδών με χαλικοστρώσεις στο Δήμο. Η εκτέλεση της εργασίας ανατίθεται έναντι του συνολικού ποσού των δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (14.880,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε δύο (2) αναδόχους. Πρόκειται για τον κ. Ταξιάρχη Γούλα του Γεωργίου, ο οποίος θα είναι ο οδηγός του ενός φορτηγού και θα απασχοληθεί συνολικά διακόσιες (200) στο Δήμο Αγράφων, καθώς και τον κ. Γεώργιο Φούκα του Ιωάννη επίσης οδηγός του δεύτερου φορτηγού, ο οποίος θα απασχοληθεί συνολικά διακόσιες (200) στον Δήμο Αγράφων.
Η δαπάνη που προκαλείται από την ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ως εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της εν λόγω υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων. Η πληρωμή του ανωτέρω συμβατικού ποσού θα διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή, προσκομίζοντας τα νόμιμα δικαιολογητικά.