Την ανανέωση του μηχανοκίνητου στόλου του επιθυμεί ο Δήμος Αγράφων και για το λόγο αυτό προβαίνει στην αγορά νέων οχημάτων. Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων αποφάσισε την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού» του Δήμου Αγράφων  στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στην Πρόσκληση «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Ο Δήμος Αγράφων προέβη σε διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό εκτιμώμενης αξίας 371.000,00 € (τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ), ο οποίος κηρύχθηκε άγονος. Για το λόγο αυτό θα υποβάλει νέο τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο περιλαμβάνει την αγορά ενός καινούργιου ελαστικοφόρου αρθρωτού φορτωτή, την αγορά ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού καθώς και την αγορά δύο καινούργιων μονοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 366.399,99 ευρώ  (τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων και τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών) εκ των οποίων το ποσό των 250.000,00 (διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) είναι το ποσό που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το ποσό των 116.399,99 (εκατό δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών) απαιτείται να καταβληθεί από ιδίους πόρους.