Επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισμός για καύσιμα από το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας

0
2010

Μέχρι 13 Νοεμβρίου οι προσφορές

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας επαναπροκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Θεραπευτηρίου για δύο έτη ή μέχρι εξάντλησης του αντικειμένου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει μόνο της  τιμής η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής  πώλησης του είδους καυσίμου.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 145.161,29 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24% (34.838,71 ευρώ), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 180.000,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13-11 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Θεραπευτήριο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22373 50502 αρμόδιος υπάλληλος κ. Π. Τσιγαρίδα.