Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς ομάδες στα Άγραφα

2966
Λογαριασμός της ΔΕΗ. Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011. ΑΠΕ/ΜΠΕ/ΑΠΕ/ΜΠΕ/ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ορίστηκε εκπρόσωπος για την εξέταση αιτήσεων ειδικού βοηθήματος

Ορίστηκε τακτικός εκπρόσωπος ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Κίτσιος Γεώργιος, ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής, με αναπληρώτρια τη Δημοτική Σύμβουλο κα. Φεγγούλη Βασιλική σύμφωνα με την 25-2-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων, στην Επιτροπή εξέτασης των υποβληθεισών αιτήσεων, ώστε να χορηγείται το ειδικό βοήθημα (επίδομα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος) και να δίδεται η εντολή επανασύνδεσης αυτού σε ευπαθείς καταναλωτές. Σημειώνεται ότι, η συγκρότηση της ως άνω επιτροπής και ο ορισμός των μελών της θα γίνει με απόφαση Δημάρχου και θα αποτελείται από έναν(1) εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, έναν(1) εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) και έναν(1) εκπρόσωπο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του ειδικού βοηθήματος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι ως εξής: Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής υποβάλλουν αίτηση, προσκομίζοντας:

 • δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
  -δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,
  -πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
  -πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  -γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
  -βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή.

Ο έλεγχος

Ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την επανασύνδεση τους γίνεται από τον εκπρόσωπο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε ΑΕ.. Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε, ο οποίος έχει ορισθεί ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν, απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής. Ο Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας θα ενημερώνεται για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα προωθείται στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε για εκτέλεση. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει τέλη επανασύνδεσης.