Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση – επισκευή δεξαμενών ύδρευσης στην Τ.Κ. Τριποτάμου» αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης. Η εκτέλεση της υπηρεσίας ανατέθηκε στον «Γκορόγιας Στέφανος Γεωρ. – Εμπορία Οικοδ. Υλικών & Αλλων– Γενικές Οικοδ. Εργασίες κτιρίων», έναντι του ποσού των 10.093,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εν λόγω υπηρεσία αφορά την απομάκρυνση παλαιών επιχρισμάτων, το καθάρισμα και πλύσιμο με μηχάνημα υψηλής πίεσης, την επισκευή όλων των στοιχείων σκυροδέματος και τη στεγανοποίηση όλων των στοιχείων σκυροδέματος δύο συστατικών υλικού τσιμεντοειδούς βάσης πιστοποιημένο για πόσιμο νερό με ενίσχυση υαλοπλέγματος. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την ολοκλήρωση των εργασιών. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.