Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Στερεάς Ελλάδας:  14 νέες θέσεις εργασίες.

2814

Μια ακόμη έγκριση για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ακόμη ατόμων επικουρικού προσωπικού πραγματοποιήθηκε για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με διάρκεια απασχόλησης ενός (1) έτους. Να αναφέρουμε, ότι προηγήθηκε η έγκριση σύναψης συνεργασίας με επτά (7) άτομα εξειδικευμένων επιστημονικών ειδικοτήτων και η εξασφάλιση είκοσι τριών (23) θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο προγράμματος κοινωφελούς εργασίας,

Συγκεκριμένα, μετά και τη δημοσίευση της Αριθ. 40317/Δ1/14113 (ΦΕΚ Β’/4413) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα εκδώσει σύντομα προκήρυξη για τη στελέχωση της κεντρικής υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων περιφερειακών μονάδων του, με τις εξής ειδικότητες:

Για την Κεντρική Υπηρεσία

Ένα (1) άτομο ειδικότητος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Για το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Φθιώτιδας (πρώην Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας)

Ένα (1) άτομο ειδικότητος ΤΕ Πληροφορικής

Ένα (1) άτομο ειδικότητος ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων

Για το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ευβοίας (πρώην Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευβοίας)

Δύο (2) άτομα ειδικότητος ΤΕ Νοσηλευτικής

Πέντε (5) άτομα ειδικότητος ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων

Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας (πρώην Ορφανοτροφείο Αρρένων Λαμίας)

Ένα (1) άτομο ειδικότητος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

Δύο (2) άτομα ειδικότητος ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας

Ένα (1) άτομο ειδικότητος ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητας Μαγείρων)

Από δεσμευμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θα καλυφθεί αποκλειστικά η μισθολογική δαπάνη της απασχόλησης διάρκειας ενός χρόνου των παραπάνω.