Μειώσεις στα τέλη ύδρευσης – Μικρή αύξηση στα τέλη αποχέτευσης
Σύμφωνα με την από 16-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Αγράφων καθορίστηκε η επιβολή τελών για ύδρευση και αποχέτευσης έτους 2020 για
τον Δήμο Αγράφων. Αναλυτικότερα, η επιτροπή αποφάσισε τη μείωση στην επιβολή
των τελών ύδρευσης παγίων, ελάχιστης κατανάλωσης και αποχέτευσης για το
οικονομικό έτος 2020, σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση των δικτύων υδρεύσεως
και αποχέτευσης του Δήμου στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αγράφων ως εξής:
Τέλη ύδρευσης για το έτος 2020
Οι τιμές των τελών ύδρευσης διαμορφώνονται ως εξής: Πάγιο συμπεριλαμβανομένου
της ελάχιστης κατανάλωσης σε οικίες- στάβλοι 30,00 ευρώ ετησίως, σε καφενεία
50,00 ευρώ ετησίως, σε ψησταριές, εστιατόρια, ενοικιαζόμενα δωμάτια 50,00 ευρώ
ετησίως, σε ξενοδοχεία 100,00 ευρώ ετησίως, σε βιοτεχνίες – εργοστάσια 100,00
ευρώ ετησίως και σε λοιπά καταστήματα 50,00 ευρώ ετησίως.
Τέλη αποχέτευσης
Όσον αφορά τα τέλη αποχέτευσης θα ανέρχονται στο 30% του παγίου κατανάλωσης
νερού. Ορίζεται ως ελαχίστη οικιακή κατανάλωση η ποσότητα των τριάντα (30) κ.μ.
νερού ανά μήνα. Αντίστοιχα για τα καταστήματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία
ορίζεται ως ελάχιστη κατανάλωση η ποσότητα των πενήντα (50) κ.μ. νερού ανά
μήνα.
Για τα παραδοσιακά καφενεία ορίζεται ως μέση κατανάλωση η ποσότητα των
τριάντα (30) κ.μ. νερού ανά μήνα και για το λόγο αυτό η ποσότητα αυτή θα
χρεώνεται με την κατώτερη δυνατή τιμή. Για τα οικόπεδα ή Αγροτεμάχια με παροχή
ύδατος η ελάχιστη κατανάλωση ορίζεται σε πέντε (5) κ.μ. νερού ανά μήνα. Η
περίοδος καταμέτρησης θα καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου η οποία θα εκδίδεται
έως τέλος Απριλίου ειδάλλως θα ισχύει ετησία κατανάλωση ύδατος. Η κατανάλωση
θα αθροίζεται συνολικά κατά την περίοδο καταμέτρησης και θα διαιρείται με τους
μήνες κατανάλωσης (Δηλαδή θα επιτρέπεται η μεταφορά ποσοτήτων κυβικών σε
άλλον μήνα).
Σχετικά με το δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης η τιμή θα ανέρχεται στο
ποσό των 100,00 €/παροχή για απόσταση έως 10 m από το δίκτυο. Άνω των 10 m η
χρέωση θα γίνεται απολογιστικά. Το δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης θα
ανέρχεται στο ποσό των 100,00 €/σύνδεση, ενώ το τέλος επανασύνδεσης μετά από
διακοπή θα ανέρχεται στο ποσό των 50,00 €. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον
ΦΠΑ.Για τις παραβάσεις των κανονισμών λειτουργίας των δικτύων του Δήμου
επιβάλλονται πρόστιμα όπως ορίζονται στον κανονισμό. Σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και τη σχετική νομολογία τα επιβαλλόμενα τέλη πρέπει να είναι
αντικειμενικά και δίκαια. Επίσης πρέπει να τηρείται αυστηρά η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και η αύξηση των τελών είναι ανάλογη µε την αύξηση του
κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.