Στα ίδια επίπεδα παραμένουν τα τέλη καθαρισμού- φωτισμού 2022 με αυτά του 2021 σύμφωνα με την Οικονομική Επιτροπή Αγράφων. Ειδικότερα, μετά τον έλεγχο των στοιχείων η Επιτροπή κατέληξε ότι οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 586.937,92€. Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Αγράφων, για το οικονομικό έτος 2021, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 530.979,66 € ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 586.937,92€.

Η ανωτέρω απόκλιση είναι επιτρεπτή και αιτιολογείται βάσει του εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, το οποίο υπογραμμίζει τη δυνατότητα απόκλισης της ισοσκέλισης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Στην προκειμένη περίπτωση, η απόκλιση της ισοσκέλισης εσόδων ανέρχεται σε 58.693,92€, είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Συνεπώς, προτάθηκε ανά κατηγορία υπόχρεου, ως ακολούθως:

Οικιακή χρήση 1,50 € / τμ, Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 1,50 € / τμ, Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 1,90 € / τμ. Επίσης ο συντελεστής φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022 παραμένει ως έχει και συγκεκριμένα για τους στεγασμένους χώρους σε 0,07 € ανά τμ ετησίως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κίτσιος Γεώργιος πρότεινε να γίνει μείωση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού κάτω του 1,50 ευρώ/τ.μ. διότι έχουν αυξηθεί υπερβολικά όλα τα τέλη το τελευταίο διάστημα. Η πρόταση του δεν έγινε δεκτή και η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε τον ανωτέρω καθορισμό τελών.