Το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων, σχολικού έτους 2018- 2019.

Ο Aντιδήμαρχος κ. Γρηγόρης Παπαθανάσης εισηγούμενος το θέμα και έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με έγγραφό του, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ζήτησε τις προτάσεις των Διευθύνσεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019. Σε συνέχεια αυτού, με έγγραφό της, η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Νομού Ευρυτανίας, μας διαβιβάζει την πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019, η οποία είναι η εξής: «Προτείνονται προς κατάργηση οι οργανικές θέσεις δύο (2) Νηπιαγωγών και μία (1) Δασκάλων. Από την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης δεν προκύπτει αρνητική επίπτωση ως προς τις υπηρεσιακές μεταβολές (υπεραριθμία) των υπηρετούντων εκπαιδευτικών. Αναλυτικά:

Α.ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ-κλ. ΠΕ60 Νηπιαγωγών

  1. 1/Θ Νηπιαγωγείο Βαλαώρας (9130135)

Στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα έχουν συσταθεί πλέον της οργανικότητας και μια (1) θέση ολοήμερου, η οποία δεν επηρεάζεται από την παρακάτω πρόταση και η οποία θα εξακολουθεί να υφίσταται. Κατόπιν αυτών, προτείνεται η κατάργηση, πλέον της οργανικότητας, μίας(1) οργανικής θέσης καθ’ ότι παραμένει κενή οργανικά πλέον της τριετίας. Από την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης δεν προκύπτει αρνητική επίπτωση ως προς τις υπηρεσιακές μεταβολές (υπεραριθμία) των υπηρετούντων εκπαιδευτικών.

  1. 1/Θ Νηπιαγωγείο Δυτ. Φραγκίστας (9130134)

Στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα έχουν συσταθεί πλέον της οργανικότητας και μια (1) θέση ολοήμερου, η οποία δεν επηρεάζεται από την παρακάτω πρόταση και η οποία θα εξακολουθεί να υφίσταται. Κατόπιν αυτών, προτείνεται η κατάργηση, πλέον της οργανικότητας, μίας (1) οργανικής θέσης, καθ’ ότι παραμένει κενή οργανικά πλέον της τριετίας. Από την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης δεν προκύπτει αρνητική επίπτωση ως προς τις υπηρεσιακές μεταβολές (υπεραριθμία) των υπηρετούντων εκπαιδευτικών.

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-κλ. ΠΕ70 Δασκάλων

  1. 2/Θ Δημοτικό Σχολείο Δυτ. Φραγκίστας

Στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα έχουν συσταθεί πλέον της οργανικότητας και δύο (2) θέσεις ολοήμερου, οι οποίες δεν επηρεάζονται από την παρακάτω πρόταση και οι οποίες θα εξακολουθούν να υφίστανται. Κατόπιν αυτών, προτείνεται η κατάργηση, πλέον της οργανικότητας, μίας (1) οργανικής θέσης καθ’ ότι παραμένει κενή οργανικά πλέον της τριετίας. Από την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης δεν προκύπτει αρνητική επίπτωση ως προς τις υπηρεσιακές μεταβολές (υπεραριθμία) των υπηρετούντων εκπαιδευτικών.

Συνοψίζοντας από τα παραπάνω, οι οργανικές θέσεις που προτείνονται προς κατάργηση είναι δύο (2) Νηπιαγωγών και μία (1) Δασκάλων και από την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης δεν προκύπτει αρνητική επίπτωση ως προς τις υπηρεσιακές μεταβολές (υπεραριθμία) των υπηρετούντων εκπαιδευτικών.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, γνωμοδοτεί θετικά επί της προτάσεως της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να καταργηθούν οι οργανικές θέσεις δύο (2) Νηπιαγωγών και μία (1) Δασκάλων.