Μέχρι την Παρασκευή οι προσφορές για το κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων

0
2315

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.727,00 € με ΦΠΑ.

Όσους ενδιαφέρει η εν λόγω υπηρεσία και αφού λάβουν υπόψη την τεχνική έκθεση του τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, μπορούν να καταθέσουν την  προσφορά  τους σε σφραγισμένο  φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία τους, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και  τις  18 Μαΐου  2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την αρ.πρωτ.:6261/11.5.2018   πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την υπηρεσία « Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων »

 

Α. Δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α).

δ) Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργάνωσης, στο οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή σας στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόμενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας για το τρέχον έτος.

Επιπρόσθετα, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

ε) Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/1986 με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου υπό την εταιρική σφραγίδα

Β. Οικονομική προσφορά

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρουν την  τιμή για την παραπάνω  υπηρεσία χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί σε  αυτή.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους  για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών.

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν. Για οποιαδήποτε  πληροφορία  μπορείτε  να   επικοινωνήσετε  στο Γραφείο  Προμηθειών  – Δημοπρασιών  και στο τηλέφωνο  22373-50030.