Την περασμένη Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να συζητήσει νομικά θέματα, θέματα για έκτακτες ανάγκες, θέματα για δημόσια έργα – μελέτες – παρατάσεις, για μαθητικά δρομολόγια, δαπάνες, μετακινήσεις, συγκρότηση επιτροπών, καθώς και ένα έκτακτο θέμα που αφορούσε στην Έγκριση 2 ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση διαφόρων τμημάτων της σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες, χειμερινής περιόδου 2020, στα όρια του Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, το οποίο και εγκρίθηκε.

Συγκεκριμένα, κατακυρώνει τα διάφορα τμήματα της σύμβασης στους κάτωθι προσωρινούς αναδόχους:

1. «ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP» 44€/ώρα για 80 ώρες 4.364,80 €

2. «ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας» 50€/ώρα για 208 ώρες 12.896,00 €

3. «ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας» 48€/ώρα για 208 ώρες 12.380,16 €

4. «ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)» 45€/ώρα για 80 ώρες 4.464,00 €

5. «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ» για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)» 45€/ώρα για 80 ώρες 4.464,00 € για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας» 50€/ώρα για 208 ώρες (προσέφερε 2 αλατιέρες) 12.896,00 € * 2= 25.792,00 € για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω» 55€/ώρα για 80 ώρες 5.456,00 €

6. «ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή» 39€/ώρα για 80 ώρες 3.868,80 €

Επίσης, το σώμα της οικονομικής επιτροπής, προχώρησε στην Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Δομνίστας», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα εννέα και είκοσι οκτώ τοις εκατό (49,28%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Επιπλέον, ψηφίστηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας κατασκευής – ολοκλήρωσης του έργου: «Ανακατασκευή γέφυρας Μοναστηράκι – Σύχνικο», προϋπολογισμού 60.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας. Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το από 16-12- 2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή. Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας κατασκευής – ολοκλήρωσης του έργου: «Ανακατασκευή γέφυρας Μοναστηράκι – Σύχνικο», αναδόχου “ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ”, προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, έως την 30-09-2020, με τη νόμιμη αναθεώρηση των τιμών.

Να σημειωθεί ότι πριν τη συζήτηση της ομάδας των νομικών θεμάτων, ο κ. Αναγνωστάκης επισήμανε για ακόμη μια φορά την ανάγκη πρόσληψης δικηγόρων και σύστασης Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Δήλωσε, επίσης, πως “του κάνουν εντύπωση τα χρήματα που δαπανώνται τόσο για την παροχή νομικών υπηρεσιών όσο και για τις μισθώσεις μηχανημάτων, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών”. Ολοκληρώνοντας, ζήτησε από τον κ. Περιφερειάρχη και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής “ένα πιο χειροπιαστό υπόβαθρο, όσον αφορά στα ζητήματα νομικής φύσεως και όχι μόνο την κατάθεση πολιτικής βούλησης”.