Με διαγωνισμό η συντήρηση αγροτικής οδοποιίας των Δ.Ε. Καρπενησίου

2542

Βρέθηκε ο ανάδοχος για το έργο προϋπολογισμού 270.200 ευρώ

Ύστερα από έγκριση του από 20-12-2018 2ου πρακτικού της επιτροπής για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού σχετικά με το έργο “Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Δομνίστας Κτημενίων Προυσού και Φουρνάς στο Δήμο Καρπενησίου για τα έτη 2017-2018 (Α ΦΑΣΗ) προϋπολογισμού 270.200,00€, η διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Με την 28-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται γνωστό ότι το συγκεκριμένο έργο ανατίθεται προς εκτέλεση, στην Ε.Δ.Ε. Φούκα Βαλεντίνη του Ιωάννη, με ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα και σαράντα τοις εκατό 51,40%., επειδή τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες. Στη συνέχεια θα αποσταλεί για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Δ/ση .