Η 1η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου που συνήλθε την περασμένη εβδομάδα στο Καρπενήσι, ψήφισε την παραχώρηση κατά χρήση πολυμηχανήματος έργου UNIMOG U20 ιδιοκτησίας Δήμου Καρπενησίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα μετά την ομόφωνη γνώμη του σώματος να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον, είπε τα εξής:

«Το Πολυμηχάνημα UNIMOG του Δήμου μας, το διάστημα αυτό είναι ανενεργό λόγω της αναρρωτικής άδειας του χειριστή του μηχανήματος και δεδομένου ότι το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί. Μετά από προφορική συνεννόηση με την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ότι υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για την χρήση του ανωτέρω μηχανήματος και επειδή από την μετεωρολογική υπηρεσία ανακοινώθηκε επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες, προτείνουμε τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πολυμηχανήματος UNIMOG U20 στην Περιφερειακή Ενότητα Νομού Ευρυτανίας για χρονικό διάστημα ενός μηνός».

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 178,199 του Ν.3463/2006, το γεγονός ότι η παραχώρηση αυτή γίνεται για κοινή ωφέλεια και με σκοπό να καλύψει άμεσες και επείγουσες ανάγκες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ενός τροχοφόρου πολυμηχανήματος έργου UNIMOG U20 με αριθμό αδείας ΜΕ114328, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Για την παραχώρηση θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής. Στους όρους παράδοσης-παραλαβής του ανωτέρω πρωτοκόλλου θα αναγράφεται ρητώς ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας οφείλει να παραδώσει το πολυμηχάνημα στην κατάσταση που το παρέλαβε καθώς και ότι υποχρεώνεται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του πολυμηχανήματος για την περίοδο παραχώρησης.