Έγκριση έλαβε το από 23 Αυγούστου 2023 πρακτικό ΙΙ της Οικονομικής Επιτροπής Αγράφων, το οποίο αφορά στον ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και έχει τίτλο: «Διαμόρφωση – Συντήρηση Κτιρίου και Περιβάλλοντος Χώρου Μουσείου Δήμου Αγράφων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Η Επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους: Γκορόγια Νικόλαο, Λάμπρου Αποστόλη, Παπαροϊδάμη Ουρανία, μετά την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών αποφάσισε την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση ‘’ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ’’ και με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πέντε επί τοις εκατό (5,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, αφού διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά της αναδόχου είναι πλήρη.