Εκ νέου την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κειμηλαρχείο Φουρνάς» αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου.

Να θυμίσουμε ότι ήδη έχουν δοθεί πέντε (5) παρατάσεις με σκοπό την ολοκλήρωσή του. Αναλυτικότερα, με την από 15 Ιουλίου 2022 αίτησή του ο ανάδοχος Κωνσταντίνος Μπουλογιάννης του Στεφάνου αιτήθηκε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες έως 30 Οκτωβρίου 2022, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, που επικρατούν σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας (Covid-19) με αναστολή ή πλημμελή ανάπτυξη εργασιών.

Η Επιτροπή αποφάσισε υπέρ της παράτασης για να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τακτοποιηθείοικονομικά η εργολαβία μέχρι την 31 Νοεμβρίου 2022. Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε την 6η Ιουνίου 2018 για συνολικό ποσό 350.584,92 € με Φ.Π.Α. και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών είκοσιτέσσερις (24) μήνες. Ως επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν ο Βασίλειος Μαντέκας και ο Παναγιώτης Καράμπελας.