Στην προστασία των πολιτών και των οχημάτων αποβλέπει η απόφαση της δημοτικής αρχής να προβεί στην τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε δύο Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικές Ενότητες Αγράφων που χρήζουν άμεσης ανάγκης.

Ειδικότερα, ο κ. Καρδαμπίκης αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για την Τ.Κ. Επινιανών και Τ.Κ. Αγράφων» Πρόκειται για την προμήθεια 280 κιγκλιδωμάτων μεταλλικά απλού σχεδίου. Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας ο Λαθύρης Ν. Κωνσταντίνος «Μηχανουργείο – εμπόριο σιδήρου – μετάλλων – εργαλείων συνολικού ποσού 19.096,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση προμηθειών.