Ποια ειδικότητα ζητείται

Σε νέα πρόσληψη προβαίνει ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό να καλύψει απαραίτητες ανάγκες του.

Αναλυτικότερα, η πρόσληψη αφορά ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου τύπου γκρέιντερ. Ο Δήμος παρουσιάζει έλλειψη της ειδικότητας αυτής καθώς στο Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας υπηρετούν τέσσερις (4) υπάλληλοι με ειδικότητα Xειριστής MΕ και οι δύο (2) εξ’ αυτών βρίσκονται σε ειδική άδεια (αιρετοί) και ο ένας (1) μοναδικός χειριστής ΜΕ τύπου γκρέιντερ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υποβάλει αίτημα για συνταξιοδότηση. Επίσης τα μηχανήματα που διαθέτει ο Δήμος είναι εφτά (7) και συγκεκριμένα 3 διαμορφωτές γαιών, 3 τσάπες και 1φορτωτή.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιμετωπίσει ο Δήμος τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κακοκαιρία και επιπλέον οι ανάγκες σε καθαρισμό δρόμων ενόψει της χειμερινής περιόδου είναι μεγάλες λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του Δήμου. Η σύμβαση εργασίας του συγκεκριμένου ατόμου, σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δε θα υπερβαίνει τους 4 μήνες. Η συνολική δαπάνη για την μισθοδοσία, ύψους 4.960,00 ευρώ, θα καλυφθεί από τακτικά έσοδα του Προϋπολογισμού σύμφωνα και με τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας. Τέλος σε περίπτωση μη κάλυψης της θέσης από υποψηφίους θα γίνει επαναπροκήρυξη για τη θέση αυτή.